Regulamin wynajmu apartamentu „Misio”

§ 1. Wstęp

1.    Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu „Misio” we Władysławowie.
2.    Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i 
       bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
3.    Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu
       uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
4.    Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:
       Gość – Najemca
       Właściciel Apartamentu – Wynajmujący
       Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Rzemieślniczej 2, Władysławowo.
 
§ 2. Rezerwacja

1.    Aktualna oferta apartamentu znajduje się na naszej stronie internetowej www: amj-apartamenty.pl
2.    W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem www.amj-apartamenty.pl, mailowo: 
       jozwicka63@gmail.com , kontakt@amj-apartamenty.p   lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00
       pod numerem +48 507 028 804. Dane, które należy
       podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
3.    Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu oraz zatwierdzenia 
       regulaminu wynajmu apartamentu.
4.    Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
5.    W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w 
       wysokości jednej doby od apartamentu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

       Alior Bank 76 2490 0005 0000 4000 4520 2225

6.    W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
7.    Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem na powyższe konto na 48 godzin przed przyjazdem. Na poczet 
       ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.
8.    Minimalny okres wynajmu wynosi dwie doby ,oraz minimum 7 dni w sezonie letnim.

 § 3. Cena za wynajem

1.    Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na naszej stronie internetowej
2.    https://amj-apartamenty.pl/Cennik
3.    Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media , prąd, woda.
4.    W przypadku, gdy pobyt przypada na dwa różne okresy cenowe, całkowity koszt rezerwacji kalkulowany jest proporcjonalnie do ilości dni 
       każdego okresu.

§ 4. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta.

1.    Po dokonaniu wpłaty zadatku opłaty rezerwacyjnej, jego zwrot nie przysługuje. Możliwa jest natomiast zmiana terminu rezerwacji, nowy termin 
       pobytu musi rozpoczynać się najpóźniej dwa miesiące od daty rozpoczęcia pierwotnego pobytu.
2.    Chęć zmiany terminu musi zostać wyrażona najpóźniej na 30 dni przed przyjazdem. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym 
       terminie rezerwacji Apartament jest wolny oraz Wynajmujący wyrazi na to zgodę.
3.    Gdy nowy termin wybrany przez Klienta przypada w sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
4.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. W przypadku 
       odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.
5.    Niewykorzystanie rezerwacji, oraz późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu z przyczyn leżących po stronie Klienta,
       nie uprawnia go do żądania zwrotu zadatku bądź opłaty za niewykorzystany pobyt.
6.    Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Klient wskaże inną
       osobę, która dokona rezerwacji na ten sam Apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.
 
§ 5. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego.

1.    Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej
       spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych
       od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wynajmujący wówczas zaproponuje Klientowi inny termin pobytu lub anuluje
       rezerwację zwracając mu wpłacony zadatek.
2.    Wynajmujący zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, a także w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można 
       zlikwidować zwyczajnymi środkami udostępnienie apartamentu zamiennego za zgoda Klienta. W przypadku braku zgody Klienta na 
       substytucyjny Apartament rezerwacja ulega anulowaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej zadatku.

§ 6.   Kaucja na czas pobytu w Apartamencie.

1.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 400 PLN, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Klienta 
       oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Klienta i zwrócona mu ostatniego 
       dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag.

§ 7. Przyjazd i wyjazd, odbiór kluczy, płatność.

1.    Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
2.    Odbiór kluczy do Apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją.
3.    Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór
       apartamentu odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
4.    Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
5.    Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości .
6.    Dla apartamentu jest dostępne miejsce parkingowe w podziemiu budynku. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub
       utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.

§ 8. Obowiązki Najemcy.

1.    Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani
       bezpłatne używanie osobom trzecim. 
2.    W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
3.    Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub
       dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do
       wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za
       niewykorzystany okres pobytu.
4.    Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz
       sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
5.    W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
6.    Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
       technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy
       najmu apartamentu.
7.    Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez niego podczas pobytu i do pokrycia
       wartości tych szkód.
8.    Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu
       nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
9.    Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę 
       przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu
       poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
10.  W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu obowiązuje kara w wysokości 500zł plus ewentualne koszty
       wymiany elementów wyposażenia i wykończenia Apartamentu przesiąkniętego dymem.
11.  Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
12.  Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest
       zobowiązany do zapłaty kary w wysokości    1000 zł.

§ 9. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 4

1.   W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat czterech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem
      lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno
      dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich 
      pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

§ 10. Siła wyższa

1.   W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi
      środkami, Wynajmujący  rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku
      wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste
      Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
2.   W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot 
      należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 11. Reklamacje

1.   W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i
      wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@amj-apartamenty.pl
2.   Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą
      emailową o sposobie jej rozpatrzenia.

  § 12. Postanowienia końcowe.

1.  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a  Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
     Wynajmującego.
2.  Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich
     adres na ich koszt.
3.  Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.